འཛི་སྒར་ལོ་རྒྱུས།

༄༅། །རྗེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀྱི་རྣམ་རོལ་༧དཔལ་འཛི་སྒར་སྐྱབས་མགོན་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐྱེས་རབས་ཕུན་ཚོགས་ བཀྲ་ཤིས་མའི་འགྲེལ་བ་ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་མའི་རོལ་རྩེད་ ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། (༡)

ཨོཾ་སྭསྟི།
ཕུན་ཚོགས་བཀྲ་ཤིས་ཀུན་གྱི་འབྱུང་གནས་ཆེ། །
སྐྱེ་རྒུ་བདེ་སྐྱིད་དཔལ་ལ་འགོད་པའི་མགོན། །
ཤེས་བྱ་མ་ལུས་མཁྱེན་པའི་སྤྱན་ཡངས་པོ། །
དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

༄༅། །རྗེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀྱི་རྣམ་རོལ་༧དཔལ་འཛི་སྒར་སྐྱབས་མགོན་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐྱེས་རབས་ཕུན་ཚོགས་ བཀྲ་ཤིས་མའི་འགྲེལ་བ་ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་མའི་རོལ་རྩེད་ ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། (༢)

ཆོས་ཀུན་མོས་གུས་མཐུས་འཛིན་རྒྱལ་ཀུན་གྱིས། །
བསྔགས་འོས་ཕྱི་ནང་ཡོན་ཏན་ངེས་ཐོབ་པས། །
སྣང་སྲིད་བླ་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་སད་བྱས་པ། །
རྗེ་བཙུན་བླ་མ་མཆོག་དེར་གསོལ་བ་འདེབས། །

༄༅། །རྗེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀྱི་རྣམ་རོལ་༧དཔལ་འཛི་སྒར་སྐྱབས་མགོན་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐྱེས་རབས་ཕུན་ཚོགས་ བཀྲ་ཤིས་མའི་འགྲེལ་བ་ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་མའི་རོལ་རྩེད་ ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། (༣)

༈ གཉིས་པ་ད་ལྟའི་སྐུ་རབས་དགུའི་རྣམ་ཐར་རྒྱས་པར་བསྟན་པ་ལ་རིམ་བཞིན་དགུ་ལས།
ཟག་མེད་ཡོན་ཏན་ཀུན་གྱི་ཕ་རོལ་ཕྱིན། །
འགྲོ་ལ་ཕན་བདེ་སྟེར་བའི་མགོན་པོ་ནི། །
བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོར་འཁྱིལ་བའི་ནོར་བུ་མཆོག །
ཀུན་གྱིས་སྤྱི་བོར་བརྒྱན་དེར་གསོལ་བ་འདེབས། །

༄༅། །རྗེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀྱི་རྣམ་རོལ་༧དཔལ་འཛི་སྒར་སྐྱབས་མགོན་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐྱེས་རབས་ཕུན་ཚོགས་ བཀྲ་ཤིས་མའི་འགྲེལ་བ་ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་མའི་རོལ་རྩེད་ ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། (༤)

དགུང་ལོ་སོ་དགུ་པ་རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་མེ་ཁྱི་༼༡༦༤༦༽ལོར་ཚོགས་བརྒྱའི་དགོན་བཏབ་ནས་དགེ་འདུན་བསྡུས་པས། གཉུག་མར་གནས་པའི་ཚོགས་གྲྭ་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་ཅུ་ཙམ་ཡོད་པར་གྲགས། དེའི་རྟེན་འབྲེལ་གྱིས་འཛི་སྒར་སྐུ་རབས་མང་ཆེ་བར་ཆ་སྙོམས་གྲྭ་བརྒྱད་དང་བརྒྱད་ཅུ་ཞེས་གྲགས་པ་འདི་བྱུང་། རྗེ་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་གི་མཆོག་སྤྲུལ་ཀུན་དགའ་བསྟན་འཕེལ་གྱི་རྩ་འཛིན་གདན་འདྲེན་དང་།

༄༅། །རྗེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀྱི་རྣམ་རོལ་༧དཔལ་འཛི་སྒར་སྐྱབས་མགོན་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐྱེས་རབས་ཕུན་ཚོགས་ བཀྲ་ཤིས་མའི་འགྲེལ་བ་ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་མའི་རོལ་རྩེད་ ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།(༥)

གྲུབ་པ་ཡོངས་ཀྱི་གཙུག་ཏོར་རྒྱན་འོས་པའི། །
ཆེ་མཆོག་རིག་འཛིན་པདྨའི་ཐུགས་རྗེའི་གཟུགས། །
སྲིད་ཞིའི་སྤྱི་དཔལ་ནུས་ལྡན་དྲག་པོ་རྩལ། །
འཁོར་ལོའི་མགོན་པོ་བླ་མར་གསོལ་བ་འདེབས། །