གསར་རྩོམ་བཅེས་བསྡུས།

༄༅། །འཛི་སྒར་མཁན་ཆེན་འཇམ་དཔལ་དོན་བརྒྱུད་ཉི་མའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་དད་པའི་སྒོ་འབྱེད་དང་རྗེས་དྲན་དད་གསུམ་འདྲེན་པའི་ཕོ་ཉ་བཅས་བཞུགས་སོ།།(༡)

༄༅། །འཛི་སྒར་མཁན་ཆེན་འཇམ་དཔལ་དོན་བརྒྱུད་ཉི་མའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་དད་པའི་སྒོ་འབྱེད་དང་རྗེས་དྲན་དད་གསུམ་འདྲེན་པའི་ཕོ་ཉ་བཅས་བཞུགས་སོ།།

༄༅། །མཁན་ཆེན་འཇམ་དཔལ་དོན་བརྒྱུད་ཉི་མའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་དད་པའི་སྒོ་འབྱེད་ཀྱི་ཁ་སྐོང་བཞུགས་སོ།།(༢)

༄༅། །མཁན་ཆེན་འཇམ་དཔལ་དོན་བརྒྱུད་ཉི་མའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་དད་པའི་སྒོ་འབྱེད་ཀྱི་ཁ་སྐོང་བཞུགས་སོ།།